Ochrana údajov

Spoločnosť JRS sa teší z Vašej návštevy na našich webových stránkach a z Vášho záujmu o našu spoločnosť.

Téma ochrany osobných údajov má v JRS najvyššiu prioritu. Preto by sme Vás chceli na tomto mieste informovať o tom, ako v JRS uplatňujeme nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré informácie zaznamenávame počas Vašej návštevy na našich webových stránkach a ako sú využívané. Na začiatok: Vaše údaje sa využívajú výhradne na nasledujúce účely a bez Vášho súhlasu nie iným spôsobom, napr.na reklamné účely.

I. Meno a adresa zodpovedného

Zodpovedným v zmysle základného nariadenia ochrany údajov a iných národných zákonov o ochrane údajov členských štátov ako aj ostatných právnych nariadení o ochrane údajov je:

spoločnosť J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Nemecko
Telefón: +49 7967/152-0
E-Mail: nfjrsd
internetová stránka: www.jrs.de

II. Meno a adresa povereného ochranou údajov

Poverenou osobou zodpovedného je:

Heike Feil
E-Mail: Dtnschtzbftrgtrjrsd

III. Všeobecne o spracovaní údajov

Osobné údaje našich užívateľov zbierame a používame výhradne len pokiaľ je to nutné pre poskytnutie funkčnej webovej stránky ako aj našich obsahov a služieb. Zbieranie a používanie osobných údajov našich užívateľov prebieha pravidelne len po súhlase užívateľa. Výnimkou sú prípady, v ktorých získanie predchádzajúceho súhlasu zo skutkových dôvodov nie je možné a ak je spracovanie údajov povolené právnymi predpismi.

1. Právny podklad pre spracovanie osobných údajov

Akonáhle získame povolenie danej osoby na postupy spracovania osobných údajov, slúži čl. 6 ods. 1 písm. a základného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (ZNOOÚ) ako právny podklad pre spracovanie osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré je potrebné k naplneniu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži ako právny podklad čl. 6 ods. 1 písm. b zákona ZNOOÚ. To platí aj pre postupy spracovania, ktoré sú potrebné pre vykonanie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie právneho záväzku, ktorému podlieha naša spoločnosť, slúži ako právny podklad čl. 6 ods. 1 písm. c zákona ZNOOÚ.

V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, slúži ako právny podklad čl. 6 ods. 1 písm. d zákona ZNOOÚ.

Ak je spracovanie potrebné na hájenie právnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej osoby a neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutého nad hore uvedenými záujmami, slúži ako právny podklad na spracovanie čl. 6 ods. 1 písm. f zákona ZNOOÚ.

2. Mazanie údajov a doba zálohovania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, akonáhle zanikne dôvod na ich ukladanie. Ukladanie údajov však môže prebiehať naďalej v prípade, že to bolo zámerom európskeho alebo národného zákonodarcu v právnych nariadeniach, zákonoch alebo iných predpisoch únie, ktorým zodpovedný podlieha. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa vykoná aj v prípade, keď vypršala doba na ukladanie predpísaná spomínanými normami, ibaže by existoval dôvod na ďalšie zálohovanie údajov na ukončenie zmluvy alebo jej naplnenie.

IV. Poskytovanie webových stránok a vytváranie logov

1. Popis a rozsah spracovávania údajov  

Pri každom otvorení našej internetovej stránky náš systém automaticky zaznamenáva údaje a informácie z počítačového systému počítača, na ktorom bola daná stránka otvorená.

Získavajú sa nasledujúce údaje:

 • informácie o type prehliadača a jeho použitej verzii
 • operačný systém používateľa
 • poskytovateľ internetových služieb užívateľa
 • IP-adresa používateľa
 • dátum a čas prístupu
 • webové stránky, z ktorých sa systém užívateľa dostáva na našu internetovú stránku
 • webové stránky, ktoré sú otvárané systémom používateľa cez našu webovú stránku

Logy obsahujú IP-adresy alebo iné údaje, ktoré umožňujú priradenie k užívateľovi. Toto by mohlo nastať v prípade, ak odkaz na webovú stránku, z ktorej sa užívateľ dostane na danú internetovú stránku, alebo odkaz na webovú stránku, na ktorú užívateľ prejde, obsahuje osobné údaje.

Údaje sa ukladajú aj do súborov logov nášho systému. Ukladanie týchto dát neprebieha zároveň s ostatnými osobnými údajmi užívateľa.

Údaje užívateľa získavané týmto spôsobom sa technickými postupmi stávajú anonymnými vytváraním pseudonymu. Preto už nie je možné priradenie údajov k danému užívateľovi. Údaje sa neukladajú spoločne s ostatnými osobnými údajmi užívateľa.

2. Právny podklad pre spracovanie údajov

Právnym podkladom na dočasné ukladanie údajov a logov je čl. 6 ods. 1 písm. f zákona ZNOOÚ.

3. Účel spracovania údajov

Dočasné ukladanie IP-adresy systémom je potrebné na to, aby bolo webovej stránke umožnené prepojiť sa s počítačom užívateľa. Za týmto účelom musí IP-adresa užívateľa zostať uložená po dobu používania stránky.

Ukladanie do súborov logu prebieha kvôli zabezpečeniu fungovania webovej stránky. Na to nám slúžia údaje na optimalizáciu webových stránok a na zaručenie bezpečnosti našich systémov IT. V súvislosti s tým sa však nevykonáva vyhodnocovanie údajov na účely marketingu.

Preto nám právne záleží na spracovaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f zákona ZNOOÚ.

4. Doba zálohovania

Údaje sa odstránia, akonáhle už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli zaznamenávané. V prípade zaznamenávania údajov na poskytnutie webovej stránky sa toto udeje, keď sa dané prehliadanie stránky ukončí.

5. Možnosť odvolania a odstránenia údajov

Zaznamenávanie údajov na poskytnutie webovej stránky a ukladanie údajov do súborov logu je pre prevádzku internetovej stránky veľmi potrebné. Zo strany užívateľa tu nevzniká možnosť námietky.

V. Používanie cookies

1. Popis a rozsah spracovávania údajov

Naša internetová stránka používa cookies. Pri cookies ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú internetovým prehliadačom priamo v ňom alebo v počítačovom systéme používateľa. Naša webová stránka z dôvodu ochrany údajov zásadne neukladá žiadne cookies v počítači užívateľa. Na využitie relácií PHP-sessions sa používajú len session-cookies.

Session-cookies používané webovou aplikáciou sa ukladajú len do hlavnej pamäte prehliadača, preto sa po zatvorení prehliadača opäť stratia. To je aj dôvod, prečo sa musíte po zatvorení prehliadača v zásade nanovo prihlásiť. Údaje o návšteve stránky, ktoré počas jednej relácie musia stále zostať v pamäti, sú napr. údaje formulárov, aby mohli byť pri chybnom zadaní opätovne zobrazené. Najneskôr po odoslaní formulára sú aj tieto odstránené.

2. Právny podklad pre spracovanie údajov

Právnym podkladom pre spracovanie osobných údajov pri používaní cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f zákona ZNOOÚ.

3. Účel spracovania údajov

Účelom používania potrebných cookies je zjednodušenie používania webových stránok užívateľmi resp uľahčenie navigovania webových stránok.

Preto nám právne záleží na spracovávaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f zákona ZNOOÚ.

4. Doba zálohovania

Cookies sa neukladajú v počítači užívateľa.

5. Vyhodnocovanie pomocou Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú službu analýz spoločnosti Google Inc. („Google“). Riešenie Google Analytics používa tiež tzv. cookies, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a ktoré prostredníctvom Vás umožňujú analýzu používania webových stránok (porovnaj s predchádzajúcim pod kap. IV 1 - 4).

Informácie o Vašom používaní webovej stránky vytvorené pomocou cookies sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. My sme však na tejto stránke aktivovali funkciu anonymity IP riešenia Google Analytics, aby sa vopred skrátila Vaša IP-adresa od spoločnosti Google vrámci členských krajín EÚ alebo v ostatných krajinách dohody EHS o európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP-adresa prenáša na server spoločnosti Google v USA a kráti sa tam.

Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na to, aby vyhodnotila Vaše využívanie webovej stránky, aby zostavila report o aktivitách webovej stránky a aby poskytovala ďalšie služby spojené s využívaním stránky a s využívaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP-adresa sprostredkovaná Vašim prehliadačom vrámci riešenia Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google.

Môžete zamedziť zhromažďovaniu a preposielaniu údajov vytvorených prostredníctvom cookies a údajov týkajúcich sa Vášho používania webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) spoločnosti Google ako aj spracovávaniu týchto údajov prostredníctvom Google, tým že si stiahnete a nainštalujete Plugin prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze: Google Analytics Opt-Out

Nastaví sa Opt-Out-cookie, ktoré zabraňuje budúcemu zaznamenávaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky.

Bližšie informácie o podmienkach používania a o ochrane údajov spoločnosťou Google Analytics nájdete na stránkewww.google.com/analytics/terms/de.html resp. na odkaze: https://www.google.de/intl/de/policies/

6. Google tag manažér

Na tejto webovej stránke sa používa Google Tag Manager. Google Tag Manager je riešenie spoločnosti Google Inc., s ktorým môže podnik spravovať tagy webových stránok cez plochu počítača. Pri Google Tag manažérovi sa jedná o doménu neobsahujúcu cookies, ktorá nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Google Tag Manager sa stará o vypnutie ostatných tagov, ktoré za normálnych okolností zaznamenávajú údaje. Týmto by sme na to chceli výrazne upozorniť. Google tag manager nemá dosah k týmto údajom. Ak sa užívateľom na úrovni domény alebo na úrovni cookies vykonala deaktivácia, zostane k dispozícii pre všetky sledovateľné tagy, ktoré sa implementujú prostredníctvom Google tag manažéra.

VI. Kontaktný formulár, online nábory a kontakt prostredníctvom e-mailu

1. Popis a rozsah spracovávania údajov

a.) Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár a formulár k náboru, ktoré môžu byť používané ako elektronický kontakt. Ak si užívateľ vyberie túto možnosť komunikácie, budú nám dáta zadané do políčka údajov sprostredkované a uložené. ide o údaje ako:

 • oslovenie, meno a priezvisko
 • spoločnosť
 • odvetvie/pole pôsobenia
 • ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina
 • telefón
 • E-mail
 • prípadne. predstavy o platových podmienkach
 • podklady k náboru

V čase odoslania správy sa okrem toho ukladajú aj nasledujúce údaje:

 • IP-adresa používateľa
 • dátum a čas registrácie

Na spracovanie údajov sa vrámci postupu odoslania vyžiada Váš súhlas a budete upozornení na vyhlásenie o ochrane údajov.

b.) Takisto je možný kontakt prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa ukladajú osobné údaje užívateľa sprostredkované v e-maili.

c.) Údaje sa neposkytujú tretej osobe. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie konverzácie resp. na postupy výberového konania.

2. Právny podklad pre spracovanie údajov   

a.) Právnym podkladom na spracovanie údajov pri poskytnutí súhlasu užívateľa je čl. 6 ods. 1 písm. a zákona ZNOOÚ.

b.) Právnym podkladom na spracovanie údajov, ktoré sa sprostredkúvajú na základe zaslania e-mailu, je čl. 6 ods. 1 písm. f zákona ZNOOÚ. Ak existuje zámer uzavrieť s mailovým kontaktom zmluvu, je právnym podkladom na spracovanie čl. 6 ods. 1 písm. b zákona ZNOOÚ.

3. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo zadávacieho políčka nám slúži na zaregistrovanie samotného kontaktu. V prípade registrácie prostredníctvom e-mailu je aj tu oprávneným záujmom spracovávať údaje.

Ostatné osobné údaje spracovávané v procese odoslania slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a aby sa zaručila bezpečnosť našich systémov IT.

4. Doba zálohovania

a.) Údaje sa odstránia, akonáhle už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli zaznamenávané. Osobných údajov zo zadávacieho políčka kontaktného formulára a tých, ktoré boli zaslané e-mailom, sa to týka v prípade, keď bola daná konverzácia s užívateľom ukončená. Konverzácia je ukončená v prípade, keď sa dá za daných okolností dospieť k záveru, že daný skutkový stav je definitívne objasnený.

b.) Osobných údajov zo zadávacieho políčka kontaktného formulára online výberového konania a tých, ktoré boli zaslané e-mailom ako žiadosť uchádzača, sa to týka v prípade, keď je ukončený proces výberového konania a ak neexistuje obava právnych námietok. Vyhlásením svojho súhlasu vrámci online uchádzania sa o prácu vyjadrujete súhlas s tým, že sa podklady k výberovému konaniu ukladajú po dobu 2 rokov, aby sa mohli zohľadniť aj voľné pracovné miesta, ktoré sa vyskytnú v budúcnosti.

Dodatočné osobné údaje získané počas procesu odosielania budú vymazané najneskôr do siedmych dní.

5. Možnosť odvolania a odstránenia údajov

Užívateľ má kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas k spracovaniu osobných údajov. Ak s nami užívateľ naviaže kontakt prostredníctvom e-mailu, môže kedykoľvek odvolať zálohovanie jeho osobných údajov. V takomto prípade nemôže konverzácia pokračovať, resp. už nemôže byť zohľadnená pre potreby výberového konania.

Svoje odvolanie súhlasu ako aj odvolanie súhlasu s ukladaním údajov prosíme zasielať prostredníctvom e-mailu na info@jrs.de, poprípade na bewerbung@jrs.de alebo písomne na hore uvedenú adresu našej spoločnosti.

Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené v priebehu registrácie kontaktu budú v tomto prípade vymazané.

VII. Práva dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú Vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou v zmysle zákona ZNOOÚ a voči zodpovednej osobe Vám prináležia nasledujúce práva:

1. Právo na informácie

Môžete od zodpovednej osoby požadovať potvrdenie o tom, či sú nami spracovávané osobné údaje, ktoré sa týkajú Vás. Ak je takéto spracovávanie potvrdené, môžete od zodpovednej osoby požadovať, aby ste boli informovaní o nasledujúcich informáciách:

 1. účel, pre ktorý sa osobné údaje spracovávajú;
 2. kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú;
 3. prijímateľov resp. kategórie prijímateľov, ktorým boli sprístupnené osobné informácie týkajúce sa Vás, alebo tie, ktoré sa ešte len sprístupnia;
 4. plánovanú dĺžku zálohovania osobných údajov týkajúcich sa Vás, alebo v prípade, ak k tomu nie sú konkrétne údaje, kritéria pre stanovenie doby zálohovania;
 5. existencia nároku na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, vznik nároku na obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo nároku na námietku voči tomuto spracovaniu;
 6. existencia nároku na sťažnosť u dozorného úradu;
 7. všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby;
 8. existencia automatického hľadania riešenia vrátane profilácie podľa čl. 22 ods. 1 a 4 zákona ZNOOÚ a – minimálne v týchto prípadoch – výpovedné informácie o použitej logike ako aj o dosahu a žiadaných dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Prináleží Vám právo požadovať informácie o tom, či sú osobné informácie týkajúce sa Vás sprostredkované nejakej krajine tretieho sveta alebo nejakej medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požadovať, aby ste boli poučení o vhodných zárukách podľa čl. 46 zákona ZNOOÚ v súvislosti so sprostredkovaním.

2. Právo na opravu údajov

Voči zodpovednej osobe máte právo na opravu a/alebo doplnenie, akonáhle sú osobné údaje týkajúce sa Vás nesprávne alebo neúplné. Zodpovedná osoba musí opravu vykonať bezodkladne.

3. Právo na obmedzenie spracovania    

Obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, môžete požadovať za nasledujúcich predpokladov:

 1. ak spochybňujete správnosť osobných údajov týkajúcich sa Vás po dobu, ktorá zodpovednej osobe umožní preverenie správnosti osobných údajov;
 2. spracovanie je nezákonné a Vy odmietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov;
 3. zodpovedná osoba už osobné údaje nepotrebuje na spracovanie, Vy ich ale potrebujete na uplatňovanie, výkon alebo hájenie právnych nárokov, alebo
 4. ak ste zniesli námietku voči spracovávaniu podľa čl. 21 ods. 1 ZNOOÚ a ešte nie je stanovené, či prevažujú oprávnené dôvody zodpovednej osoby voči Vašim dôvodom.

Ak bolo obmedzené spracovávanie osobných údajov týkajúcich sa Vás, smú sa tieto údaje - odhliadnuc od ich ukladania - spracovávať len s Vašim súhlasom alebo len pre uplatňovanie, výkon alebo hájenie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu vyššieho verejného záujmu únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracovania získané za hore uvedených predpokladov, budete zodpovednou osobou poučení skôr ako sa obmedzenie zruší.

4. Právo na vymazanie údajov

a) Povinnosť mazania údajov

Môžete od zodpovednej osoby požadovať, aby boli osobné údaje týkajúce sa Vás bezodkladne vymazané a zodpovedná osoba sa zaväzuje k ich bezodkladnému vymazaniu, pokiaľ je splnený jeden z nasledujúcich dôvodov:

 1. Osobné údaje týkajúce sa Vás už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli získané alebo iným spôsobom spracovávané.
 2. Odvolávate svoj súhlas, o ktorý sa spracovávanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a alebo podľa čl. 9 ods. 2 písm. a zákona ZNOOÚ opieralo a na spracovávanie chýba iný právny podklad.
 3. Vznášate námietku voči spracovávaniu podľa čl. 21 ods. 1 zákona ZNOOÚ a na spracovávanie neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody, alebo vznášate námietku voči spracovávaniu podľa čl. 21 ods. 2 zákona ZNOOÚ.
 4. Osobné údaje týkajúce sa Vás boli spracovávané protiprávne.
 5. Vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás je potrebné pre splnenie právneho záväzku a to podľa práva únie alebo práva jej členských štátov, ktorému zodpovedná osoba podlieha.
 6. Osobné údaje týkajúce sa Vás boli získané vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 zákona ZNOOÚ.
b) Informácie tretím stranám

Ak zodpovedná osoba zverejnila osobné údaje týkajúce sa Vás, a ak je povinná ich vymazať podľa čl. 17 ods. 1 zákona ZNOOÚ, musí prijať primerané opatrenia pri zohľadnení dostupných technológií a nákladov na ich implementáciu, a to aj technického charakteru, aby informovala zodpovedných zaoberajúcich sa spracovaním osobných údajov o tom, že Vy ako dotknutá osoba ste od nich požadovali vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópie alebo replikácie.

c) Výnimky

Právo na vymazanie údajov nevzniká, pokiaľ je ich spracovanie nutné

 1. na výkon práva na slobodu slova a informácie;
 2. pre naplnenie právneho záväzku, ktorý vyžaduje spracovanie podľa práva únie alebo jej členských štátov, ktorému zodpovedná osoba podlieha, alebo na vykonanie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme, alebo vykonaním z dôvodu vyššej moci, ktorá bola prenesená na zodpovednú osobu;
 3. z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravotníctva podľa čl. 9 ods. 2 písm. h a i ako aj podľa čl. 9 ods. 3 zákona ZNOOÚ;
 4. na účely, ktoré sú vo verejnom záujme, ako sú archívne účely, vedecké alebo historické výskumné účely, alebo pre štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 zákona ZNOOÚ, pokiaľ právo menované pod odsekom a) predbežne uskutočnenie cieľov tohto spracovania znemožňuje alebo vážne obmedzuje, alebo
 5. na uplatňovanie, výkon alebo hájenie právnych nárokov.

5. Právo na poučenie

Ak ste si uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči zodpovednej osobe, je táto povinná všetkým príjemcom, ktorým boli zverejnené osobné údaje týkajúce sa Vás,oznámiť túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracovávania, ibaže by sa to preukázalo ako nemožné alebo by s tým boli spojené neprimerane vysoké náklady.

Voči zodpovednej osobe Vám vzniká právo byť o týchto prijímateľoch poučení.

6. Právo na prenos údajov

Máte právo, aby ste osobné údaje týkajúce sa Vás, ktoré ste poskytli zodpovednej osobe, obdržali v štruktúrovanej, bežnej forme, čitateľnej bežnými technickými zariadeniami. Okrem toho máte nárok na to, aby ste mohli tieto údaje sprostredkovať inej zodpovednej osobe bez toho, aby Vám v tom bránila aktuálne zodpovedná osoba, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, pokiaľ

 1. spracovávanie spočíva na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a zákona ZNOOÚ alebo podľa čl. 9 ods. 2 písm. a zákona ZNOOÚ alebo ak sa opiera o zmluvu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b zákona ZNOOÚ a
 2. spracovávanie prebieha pomocou automatických postupov.

Pri výkone tohto práva máte právo aj na vymáhanie toho, aby boli osobné údaje týkajúce sa Vás sprostredkované priamo od jednej zodpovednej osoby inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné. Slobody a práva iných osôb týmto nesmú byť obmedzené.

Právo na prenos údajov neplatí pre spracovanie osobných údajov, ktoré sú potrebné na vykonanie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme, alebo ktorá sa vykonáva vyššou mocou, ktorá bola prenesená na zodpovednú osobu.

7. Právo na vznesenie námietky

Máte právo, z dôvodov, ktoré vyplynú z ich osobitnej situácie, kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovávaniu osobných údajov týkajúcich sa Vás, ktoré prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f zákona ZNOOÚ; to platí aj pre profilovanie, ktoré sa opiera o toto nariadenie.

Zodpovedná osoba už nespracováva osobné údaje týkajúce sa Vás, ibaže by vedela preukázať dôvody na nutnú ochranu spracovávania, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak by spracovávanie slúžilo na uplatňovanie, výkon alebo hájenie právnych nárokov.

Ak sa spracúvajú osobné údaje týkajúce sa Vás na priame reklamné účely, máte kedykoľvek právo vzniesť námietku voči spracovávaniu osobných údajov týkajúcich sa Vás za účelom takejto reklamy; toto platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.

Ak namietate voči spracovávaniu za účelom priamej reklamy, nebudú už tieto osobné údaje, ktoré sa týkajú Vás, používané na tieto účely.

V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti – bez ohľadu na smernicu 2002/58/EG – máte možnosť využiť svoje právo na odvolanie prostredníctvom automatických postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

8. Právo na odvolanie súhlasu s právnou ochranou údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s právnou ochranou údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá právoplatnosť spracovávania, ktoré prebieha na základe súhlasu až do jeho odvolania.

9. Automatické rozhodnutie v jednotlivom prípade vrátane profilovania

Máte právo na to, aby ste sa nemuseli podrobiť rozhodnutiu spočívajúcemu výlučne na automatizovanom spracovávaní – vrátane profilovania – , ktoré Vás odrádza voči právnemu účinku alebo Vás podobným spôsobom značne znevýhodňuje. To neplatí, ak rozhodnutie

 1. je nevyhnutné pre ukončenie alebo splnenie zmluvy medzi Vami a zodpovednou osobou,
 2. je prípustné na základe právnych predpisov únie alebo jej členských štátov, ktorým zodpovedná osoba podlieha, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na hájenie Vašich práv a slobôd ako aj Vašich oprávnených záujmov alebo
 3. prebieha s Vašim výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia však nesmú spočívať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 zákona ZNOOÚ, pokiaľ neplatí čl. 9 ods. 2 písm. a alebo g a pokiaľ neboli urobené primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd ako aj Vašich oprávnených záujmov.

Ohľadom prípadov menovaných v bodoch (1) a (3) vykoná zodpovedná osoba primerané opatrenia na hájenie práv a slobôd ako aj Vašich oprávnených záujmov, k čomu prislúcha aspoň právo na vymáhanie zásahu jednej osoby zo strany zodpovednej osoby, právo na objasnenie vlastného stanoviska a právo na napadnutie rozhodnutia.

10. Právo na podanie sťažnosti dozornému úradu

Bez ujmy iného administratívno-právneho alebo súdneho príkazu máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad, obzvlášť v členskom štáte svojho miesta pobytu, svojho pracoviska alebo miesta údajného pochybenia, keď sa domnievate, že spracovanie osobných údajov týkajúcich sa Vás je v rozpore so zákonom ZNOOÚ.

Dozorný úrad, u ktorého bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti súdneho príkazu podľa čl. 78 zákona ZNOOÚ.

VIII. Používanie ikon sociálnych medií a sietí

Používame tzv. Social Plugins (v ďalšom len ikony) sociálnych sietí ako Facebook a Linkedin.

Tieto ikony, pokiaľ sa na webovej stránke zobrazujú, neprepájajú ešte kontakt so servermi sociálnych sietí Facebook a Linkedin. Až po kliknutí na tieto ikony udeľujete súhlas na komunikáciu so sieťami Facebook a Linkedin a spojenie sa aktivuje. Ikona ostáva aktívna dovtedy, kým ju opäť deaktivujete alebo kým nevymažete cookies. Bližšie informácie k tzv. cookies obdržíte v našich pokynoch o cookies.

Po aktivácii sa vytvorí priame prepojenie so serverom danej sociálnej siete. Obsah ikon sa potom prenesie zo sociálnych sietí priamo na Váš prehliadač a z neho sa napojí na webovú stránku.

Po aktivácii ikony už môže daná sociálna sieť získavať údaje, nezávisle od toho, či s ikonou manipulujete. Ak ste prihlásení do sociálnej siete, môže byť Vaša návšteva tejto webovej stránky priradená Vášmu kontu.

Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sa spájali údaje získané Vašou návštevou našej webovej stránky s Vašimi uloženými členskými údajmi, musíte sa pred aktiváciou ikon z danej sociálnej siete odhlásiť.

Na rozsah údajov, ktoré boli získané sociálnymi sieťami pomocou ich ikon, nemáme žiaden vplyv. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov prostredníctvom danej sociálnej siete ako aj Vaše práva s tým spojené a možnosti nastavení ochrany Vašej súkromnej sféry si zistite v pokynoch o ochrane údajov danej sociálnej siete.

IX. Naše pôsobenie na sociálnych sieťach

Spracovanie údajov prostredníctvom sociálnych sietí

Na sociálnych sieťach komunikujeme na verejne prístupných profiloch. Nami používané sociálne siete nájdete uvedené nižšie. Sociálne siete ako Facebook, Google+ atď. môžu spravidla podrobne analyzovať Vaše užívateľské správanie, ak navštevujete ich stránku alebo stránku s integrovanými obsahmi sociálnych sietí (napr. Like-tlačítka alebo reklamné pútače). Návštevou našej stránky s prítomnosťou v sociálnych sieťach sa spustia mnohé procesy spracovania týkajúcich sa ochrany údajov. Konkrétne:

Ak ste prihlásený vo svojom účte sociálnej siete a navštívite naše aktivity na sociálnych sieťach, môže prevádzkovateľ portálov sociálnej siete túto návštevu priradiť k Vášmu užívateľskému účtu. Vaše osobné údaje môžu byť ale podľa okolností získavané aj vtedy, keď nie ste prihlásení alebo ak nemáte na danom portáli sociálnej siete svoj účet. Toto získavanie údajov v tomto prípade prebieha napríklad prostredníctvom cookies, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení alebo získaním Vašej IP-adresy.

Pomocou takto získaných údajov môžu prevádzkovatelia portálov sociálnych sietí vytvárať užívateľské profily, v ktorých sú ukladané Vaše preferencie a záujmy. Týmto spôsobom sa Vám môžu zobrazovať reklamy podľa Vašich záujmov či už na sociálnych sieťach alebo mimo nich. Pokiaľ máte účet na danej sociálnej sieti, môže sa Vám reklama zobrazovať na všetkých koncových zariadeniach, v ktorých ste prihlásení alebo na ktorých ste boli prihlásení.

Berte prosím na vedomie, že nemôžeme prechádzať všetky procesy spracovania na portáloch sociálnych sietí. Podľa daného poskytovateľa portálov sociálnych sietí sa preto môžu vykonávať prípadné ďalšie procesy spracovávania. O týchto detailoch sa prosím informujte prostredníctvom podmienok používania a smerníc o ochrane údajov uvedených na portáloch sociálnych sietí.

Právny podklad

Naše pôsobenie na sociálnych sieťach by malo zaručiť čo najrozsiahlejšiu prítomnosť na internete. Jedná sa tu o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f zákona ZNOOÚ. Procesy analýzy iniciované sociálnymi sieťami sa v prípade potreby opierajú o odlišné právne podklady, ktoré musia byť udávané poskytovateľmi sociálnych sietí (napr. súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a zákona ZNOOÚ).

Zodpovedná osoba a uplatňovanie práv

Ak navštívite nejaké z našich výskytov na sociálnych sieťach (napr. Facebook), sme spoločne s poskytovateľom platformy sociálnej siete zodpovední za procesy spracovania osobných údajov, ktoré boli vyvolané touto návštevou. V zásade si môžete uplatniť svoje práva (na informácie, mazanie, obmedzenie spracovania a sťažnosť) tak voči nám ako aj voči poskytovateľovi daného portálu sociálnej siete (napr. voči spoločnosti Facebook).

Berte prosím na vedomie, že napriek našej spoločnej zodpovednosti spolu s poskytovateľmi portálov danej sociálnej siete nemáme úplný vplyv na procesy spracovania údajov. Naše možnosti sa upriamujú najmä na podnikateľskú politiku daného poskytovateľa.

Doba ukladania

Údaje získavané bezprostredne nami prostredníctvom našej prítomnosti na sociálnych sieťach sa z našich systémov vymazávajú hneď, ako účel na ich ukladanie pominul, akonáhle nás k tomu vyzvete, akonáhle stiahnete svoj súhlas na ukladanie alebo ak zanikol dôvod na ich ukladanie. Uložené cookies zostávajú uložené na Vašom koncovom zariadení, pokiaľ ich nevymažete. Záväzné právne nariadenia – najmä doby uskladnenia – zostávajú nedotknuté.

Na dobu ukladania Vašich údajov, ktoré sa danými prevádzkovateľmi sociálnych sietí ukladajú pre vlastné účely, nemáme žiaden vplyv. O podrobnostiach k tomuto sa prosím informujte priamo u poskytovateľa sociálnych sietí (napr. v ich vyhlásení o ochrane údajov, pozri nižšie

Sociálne siete podrobne

Facebook

Máme profil na sociálnej sieti Facebook. Poskytovateľom je spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook vlastní certifikát podľa EU-US-Privacy-Shield.

Vlastné nastavenia reklám si môžete urobiť sami na svojom užívateľskom účte. Kliknite na nasledujúci odkaz a prihláste sa https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Detaily nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

XING 

Máme profil na sociálnej sieti XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Detaily k narábaniu s Vašimi osobnými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn 

Máme profil na sociálnej sieti LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. LinkedIn vlastní certifikát podľa EU-US-Privacy-Shield. LinkedIn používa reklamné cookies. Ak chcete deaktivovať reklamné cookies spoločnosti LinkedIn, použite prosím nasledujúci odkaz Link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Detaily k narábaniu s Vašimi osobnými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn: ttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   

X. Nástroje pre analýzu a reklamu

Facebook Pixel

Naša webová stránka používa na meranie konverzácie riešenie Besucheraktions-Pixel od spoločnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Tak sa dá sledovať správanie návštevníkov stránky tým, že sú po kliknutí na reklamnú plochu Facebook presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa. Tým sa dá vyhodnocovať účinnosť reklamných plôch Facebook na štatistické účely a na účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Získané údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nedokážeme sa dostať do identity užívateľa. Údaje sa ale ukladajú a spracúvajú spoločnosťou Facebook , takže prepojenie na daný užívateľský profil je možný a Facebook môže údaje použiť pre svoje vlastné reklamné účely, zodpovedajúc k Facebook-data use guideline can use. Tým môže spoločnosť Facebook umožniť zapnutie reklamných plôch na stránke Facebook ako aj mimo nej. Toto používanie údajov nami ako druhotným poskytovateľom nemôže byť ovplyvnené.

Používanie Facebook-Pixel prebieha na právnom podklade čl. 6 ods. 1 písm. f ZNOOÚ. Poskytovateľ webových stránok má oprávnený záujem na efektívnych reklamných opatreniach za vplyvu sociálnych médií.

V pokynoch na ochranu údajov spoločnosti Facebook nájdete ďalšie pokyny k ochrane Vašej súkromnej sféry:https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Okrem toho môžete deaktivovať funkciu remarketingu “Custom Audiences” v časti Nastavene reklám na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen K tomu musíte byť prihlásení na stránke Facebook.

Ak nemáte svoj Facebook účet, môžete deaktivovať reklamu založenú na používaní Facebooku na webovej stránke spoločnosti European Interactive Digital Advertising Alliance http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

XI. Prispôsobenie týchto pokynov o ochrane údajov

Príležitostne meníme tieto pokyny o ochrane údajov, aby stále zodpovedali aktuálnym právnym požiadavkám a aby pokrývali všetky naše ponuky.

Právne nároky na informácie, opravy, blokovanie, mazanie a námietky zostávajú takouto zmenou nedotknuté.

Ďalšie informácie pre našich zákazníkov a dodávateľov nájdete na:

 Informácie k spracovávaniu údajov zákazníkov a dodávateľov podľa čl. 13 a 14 zákona ZNOOÚ


Ochrana údajů

Společnost JRS je potěšena vaší návštěvou našich webových stránek a vaším zájmem o naši společnost.

Ochrana dat je ve společnosti JRS nejvyšší prioritou. Proto bychom vás chtěli na tomto místě informovat, jak ve společnosti JRS realizujeme ustanovení ochrany dat, jaké informace shromažďujeme během vaší návštěvy našich webových stránek a jak jsou používány. Především: Vaše údaje budou použity výhradně pro následující účely, bez vašeho souhlasu nebudou použity jiným způsobem, např. pro reklamní účely.

I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a jiných národních zákonů o ochraně údajů členských států a ostatních ustanovení o ochraně údajů je:

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co  KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Německo
telefon: 07967/152-0
e-Mail: nfjrsd
internetové stránky: www.jrs.de

II. Jméno a adresa pracovníka pověřeného ochranou dat

Pracovníkem pověřeným ochranou dat pověřené osoby je:

Heike Feil
e-Mail: Dtnschtzbftrgtrjrsd

III. Obecné informace o zpracování údajů

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme pouze tehdy, pokud je to nutné pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá regulérně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v takových případech, kdy z věcných důvodů nelze získat předchozí souhlas a zpracování údajů právní předpisy povolují.

1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas dotčené osoby se zpracováním osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů, které jsou nutné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí také pro operace zpracování, které jsou nutné k provádění předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Pro případ, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Pokud je zpracování nutné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřeváží nad shora uvedeným zájmem, pak slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

2. Vymazání údajů a doba jejich uchovávání

Jakmile zanikne účel ukládání, osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány. K ukládání může docházet také v případě, že to stanoví evropský nebo národní zákonodárný orgán v předpisech, zákonech nebo jiných ustanoveních Unie, kterým odpovědná osoba podléhá. K zablokování nebo výmazu dat dojde také v případě, že uplyne lhůta pro ukládání předepsaná uvedenými normami, ledaže je nezbytné data dále ukládat za účelem uzavření smlouvy nebo jejího plnění.

IV. Poskytování webových stránek a vytváření souborů protokolu  

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém otevření našich internetových stránek náš systém automaticky eviduje údaje a informace o počítačovém systému počítače, který stránky otevřel.

Přitom se zjišťují následující údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostal na naše internetové stránky
 • Webové stránky, ke kterým systém uživatele přistupuje prostřednictvím našich webových stránek.

Soubory protokolu obsahují IP adresy nebo jiné údaje, které umožňují přiřazení k uživateli. Může tomu tak být například v případě, že odkaz na webové stránky, ze kterých se uživatel na internetovou stránku dostal, nebo odkaz na webové stránky, na které uživatel přechází, obsahují osobní údaje.

Data se ukládají rovněž do souborů protokolu našeho systému. K ukládání těchto dat společně s jinými osobními údaji uživatele nedochází.

Údaje uživatelů shromážděné tímto způsobem jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření. Proto již není možné přiřadit tyto údaje uživateli, který provádí načítání. Údaje nejsou ukládány společně s ostatními osobními údaji uživatelů.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro přechodné ukládání údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Přechodné ukládání IP adresy systémem je nezbytné pro zpřístupnění webových stránek na počítačích uživatele. Proto musí zůstat IP adresa uživatele uložena po dobu relace.

Ukládání v souborech protokolu probíhá za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Tyto údaje nám navíc slouží k optimalizaci webových stránek a pro zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. K vyhodnocování těchto údajů k marketingovým účelům v této souvislosti nedochází.

V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě zaznamenávání údajů za účelem poskytnutí webové stránky je to v okamžiku, kdy je ukončena příslušná relace.

5. Možnost vznést námitku a odstranit údaje

Zaznamenávání údajů za účelem poskytnutí webové stránky a ukládání údajů v souborech protokolu je pro provoz internetové stránky nezbytně nutné. Uživatel tudíž proti tomu nemůže vznést námitku.

V. Použití souborů cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči, resp. internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Naše webové stránky neukládají z důvodu ochrany údajů zásadně žádné cookies v počítači uživatele. Pro využití relací PHP se používají výlučně cookies relace.

Cookies relace využívané webovou aplikací se ukládají pouze v operační paměti prohlížeče, což znamená, že se po zavření prohlížeče opět ztratí. To je také důvod, proč se musíte po zavření prohlížeče obecně znovu přihlašovat. Data návštěvy, která musí být během relace trvale k dispozici, jsou např. data formuláře, aby mohla být v případě nesprávného zadání znovu zobrazena. Později jsou s odesláním formuláře vymazána i tato data.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Účelem použití nezbytných souborů cookies je zjednodušit uživatelům použití webových stránek, resp. usnadnit navigaci webových stránek.

V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uložení

Cookies se v počítači uživatele neukládají.

5. Analýza pomocí Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá rovněž tzv. soubory "cookie", tedy textové soubory, které se uloží ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek (viz výše uvedené v bodě IV 1 - 4).

Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Na těchto webových stránkách jsme však aktivovali funkci anonymizace IP Google Analytics, takže vaše IP adresa bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA odeslána plná IP adresa a tam zkrácena.

Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytnutá Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Shromažďování a předávání dat společnosti Google (včetně vaší IP adresy) vytvořených soubory cookies a týkajících se vašeho využívání webové stránky a zpracovávání těchto dat společností Google můžete zabránit tím, že si prostřednictvím následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče Google Analytics Opt-Out.

Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který při návštěvě těchto webových stránek zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů.

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně dat službou Google Analytics najdete na www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. nahttps://www.google.de/intl/de/policies/.

6. Google Tag Manager

Na těchto webových stránkách se používá Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení od společnosti Google Inc., kterým může podnik spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní. V případě Google Tag Manageru se jedná o doménu bez souborů cookie, která neshromažďuje žádné osobní údaje. Google Tag Manager zajišťuje spuštění jiných tagů, které samy za určitých okolností shromažďují data. Tímto na tuto skutečnost upozorňujeme zvlášť. Google Tag Manager nemá přístup k těmto údajům. Pokud uživatel provedl na úrovni domény nebo cookie deaktivaci, zůstává zachována pro všechny sledovací značky, které se implementují pomocí Google Tag Manager.

VI. Kontaktní formulář, online žádost o přijetí a kontakt prostřednictvím e-mailu

1. Popis a rozsah zpracování údajů

a.) Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář/formulář s žádostí o přijetí, který lze použít pro elektronické navázání kontaktu. Pokud uživatel této možnosti využije, budou nám předány a uloženy údaje zadané ve vstupní masce. Těmito údaji jsou:

 • Oslovení, jméno a příjmení
 • Firma
 • Obor/oblast použití
 • Ulice, číslo popisné, PSČ, místo a země
 • Telefon
 • E-mail
 • Příp. představa o platu
 • Podklady k žádosti o přijetí

V okamžiku odeslání zprávy budou navíc uložena následující data:

 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas registrace

Pro zpracování údajů je v rámci procesu odesílání získáván váš souhlas a budete upozorněni na toto prohlášení o ochraně údajů.

b.) Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě se uloží osobní údaje uživatele předané e-mailem.

c.) Nedochází k předávání údajů třetím stranám. Údaje budou použity výhradně pro zpracování konverzace, resp. pro výběrové řízení.

2. Právní základ pro zpracování údajů

a.) Právní základ pro zpracování údajů je v případě existence souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

b.) Právní základ pro zpracování údajů, které jsou předávány při zasílání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Směřuje-li e-mailový kontakt k uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží pouze ke zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem existuje také nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odeslání slouží k tomu, abychom zabránili zneužití kontaktního formuláře a zajistili bezpečnost našich informačně technických systémů.

4. Doba uložení

a.) Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a pro osobní údaje, které byly zaslány e-mailem, to platí tehdy, když je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena v okamžiku, kdy lze z daných okolností usuzovat na to, že dotčená situace je definitivně vyjasněna.

b.) Pro osobní údaje ze zadávací masky online žádosti o přijetí a pro osobní údaje, které byly zaslány e-mailem jako žádost o přijetí, to platí tehdy, když je dotyčné výběrové řízení ukončeno a není se třeba obávat právních námitek. Odesláním prohlášení o souhlasu jako součásti online žádosti o místo souhlasíte s tím, že žádosti o místo můžeme ukládat po dobu 2 let, aby je bylo možné zohlednit i pro budoucí volná pracovní místa.

Osobní údaje dodatečně shromážděné během procesu odesílání budou odstraněny nejpozději po uplynutí lhůty sedmi dnů.

5. Možnost vznést námitku a odstranit údaje

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Jestliže s námi uživatel naváže kontakt prostřednictvím e-mailu, může kdykoliv vznést námitku proti uložení jeho osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat, resp. žádost o místo nelze zohlednit.

Odvolání svého souhlasu a rovněž odvolání ukládání zašlete e-mailem na info@jrs.de, resp. bewerbung@jrs.de nebo písemně na výše uvedenou adresu firmy.

V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy během navázání kontaktu.

VII. Práva dotčených osob  

Pokud budou zpracovávány osobní údaje od vás, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a ve vztahu k odpovědné osobě máte následující práva:

1. Právo na poskytování informací

Od odpovědné osoby můžete požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud k takovému zpracovávání dochází, můžete od odpovědné osoby požadovat sdělení k následujícím informacím:

 1. účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 3. příjemci, resp. kategorie příjemců, jimž byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají;
 4. plánovaná doba uložení osobních údajů, které se vás týkají, nebo není-li možné uvést konkrétní údaje, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování údajů odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování;
 6. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. všechny dostupné informace o zdroji údajů, pakliže osobní údaje nebyly získány od dotčené osoby;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 .odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro dotčenou osobu

Máte právo požadovat informaci o tom, zda jsou osobní údaje, které se Vás týkají, předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s předáváním.

2. Právo na opravu   

Máte právo požádat odpovědnou osobu o opravu a/nebo doplnění údajů, pakliže jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí provést opravu bez zbytečného odkladu.

3. Právo na omezení zpracování

Za níže uvedených podmínek můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

 1. pokud popíráte správnost osobních údajů, které se vás týkají, a to na dobu potřebnou k tomu, aby odpovědná osoba mohla správnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a vy odmítáte vymazání osobních údajů a namísto toho žádáte omezení použití osobních údajů;
 3. odpovědná osoba nadále osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, vy je však požadujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 4. pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, smí se tyto údaje – vyjma jejich ukládání – zpracovávat jen s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo dosaženo omezení zpracování podle shora uvedených podmínek, budete před zrušením omezení informováni odpovědnou osobou.

4. Právo na vymazání

a) Povinnost vymazat údaje

Od odpovědné osoby můžete požadovat, aby neprodleně vymazala osobní údaje, které se vás týkají, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně vymazat, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 1. Osobní údaje, které se vás týkají, nejsou nadále potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány.
 2. Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě probíhalo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, a chybí jakýkoliv jiný právní důvod pro zpracování.
 3. Vznášíte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznášíte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 4. Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
 5. Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, které se vztahuje na odpovědnou osobu.
 6. Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace poskytované třetím osobám

Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna tyto údaje vymazat, přijme s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby odpovědné osoby, které tyto osobní údaje zpracovávají, informovala o tom, že jste je coby dotčená osoba požádali o to, aby vymazaly všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace.

c) Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

 1. za účelem výkonu práva na svobodu projevu a informace;
 2. za účelem splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, které se na odpovědnou osobu vztahuje, nebo za účelem splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byla odpovědná osoba pověřena;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i, a dále podle čl. 9 odst. 3 GDPR;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů tohoto zpracování, nebo
 5. za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

5. Právo na informace

Jestliže jste u odpovědné osoby uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, pak je povinna všem příjemcům, jimž byly zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají, oznámit tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to jeví jako nemožné nebo je s tím spojeno nepřiměřené úsilí.

O těchto příjemcích máte právo být informováni odpovědnou osobou.

6. Právo na přenositelnost údajů

Osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, a to v případě, že

 1. je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a
 2. zpracování probíhá automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo domoci se toho, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, předány odpovědnou osobou přímo jiné odpovědné osobě, bude-li to technicky proveditelné. Nesmí tím dojít k omezení svobod a práv jiných osob.

Právo na přenositelnost dat neplatí pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jímž byla odpovědná osoba pověřena.

7. Právo na vznesení námitky

Z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní mimořádné situace, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; to platí také pro profilování založeném na těchto ustanoveních.

Odpovědná osoba dále nezpracovává osobní údaje, které se týkají vaší osoby, ledaže může doložit závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se týkají vaší osoby, pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí také pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, pak se nebudou osobní údaje, které se týkají vaší osoby, pro tyto účely nadále zpracovávat.

Máte možnost, v souvislosti s využitím služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných procesů, u nichž se používají technické specifikace.

8. Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Na základě zákona o ochraně osobních údajů máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena právoplatnost zpracování provedeného na základě uděleného souhlasu, a to až do okamžiku odvolání souhlasu.

9. Automatizované rozhodování v individuálním případě včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

 1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,
 2. povoleno právem Unie nebo členských států, které se na odpovědnou osobu vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů nebo
 3. založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se však nesmí opírat o zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. anebo g a nejsou zavedena vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

Ve věci případů uvedených pod bodem (1) a (3) učiní odpovědná osoba vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, k nimž patří minimálně právo na zásah ze strany odpovědné osoby, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

10. Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména pak v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s nařízením GDPR.

Dozorový úřad, u něhož byla stížnost podána, informuje oznamovatele stížnosti o stavu a výsledcích stížnosti, a to včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

VIII. Použití tlačítek sociálních médií

Používáme tzv. sociální pluginy (dále jen tlačítka) sociálních sítí jako Facebook a Linkedin.

Tato tlačítka, pokud jsou na webových stránkách zobrazena, ještě nenavazují kontakt se servery Facebook a Linkedin. Teprve kliknutím na tato tlačítka udělujete souhlas s komunikací s aplikacemi Facebook a Linkedin a bude aktivováno spojení. Tlačítko zůstává aktivní, dokud jej opět nedeaktivujete nebo nevymažete své cookies. Bližší informace ke cookies získáte v našich informacích ke cookies.

Po aktivaci se vytvoří přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah tlačítka se poté přenáší ze sociálních sítí přímo do vašeho prohlížeče, který jej integruje do webových stránek.

Po aktivaci tlačítka již může příslušná sociální síť shromažďovat data nezávisle na tom, zda s tlačítkem komunikujete. Pokud jste přihlášeni k sociální síti, může tato síť přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek vašemu uživatelskému účtu.

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby tato síť propojila data shromážděná při vaší návštěvě našich webových stránek s vašimi uloženými členskými daty, musíte se před aktivací tlačítek z příslušné sociální sítě odhlásit.

Nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které sociální sítě shromažďují pomocí svých tlačítek. Účel a rozsah shromažďování osobních údajů a další zpracování a používání údajů příslušnými sociálními sítěmi, a dále svá dotčená práva a možnosti nastavení na ochranu svého soukromí zjistíte v informacích o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí.

IX. Naše přítomnost na sociálních médiích

Zpracování dat sociálními sítěmi

Udržujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, najdete níže. Sociální sítě jako Facebook, Google+ atd. zpravidla mohou rozsáhle analyzovat vaše uživatelské chování, pokud navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka Like nebo reklamní bannery). Návštěva našich prezentací na sociálních médiích spouští četné operace zpracování související s ochranou dat. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány i tehdy, když nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálních médií. K takovému zaznamenání dat dochází v tomto případě například prostřednictvím cookies, které se uloží na vaše koncové zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

Pomocí takto zaznamenaných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, do kterých se ukládají vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být v rámci příslušné přítomnosti na sociálních médiích nebo mimo ni zobrazována reklama zaměřená na vaše zájmy. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, může se reklama zaměřená na vaše zájmy zobrazovat na všech zařízeních, na která se přihlásíte nebo jste byli přihlášeni.

Kromě toho vás chceme upozornit, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli tak může docházet k dalším procesům zpracování ze strany provozovatelů portálů sociálních médií. Další podrobnosti najdete v podmínkách použití a zásadách ochrany údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše prezentace na sociálních médiích má zajistit co možná nejširší přítomnost na internetu. Zde se jedná o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Procesy analýzy spouštěné sociálními sítěmi jsou příp. založeny na odlišných právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí uvádět (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Odpovědná osoba a uplatňování práv

Pokud navštívíte některý z našich výstupů na sociálních médiích (např. Facebook), odpovídáme společně s provozovatelem platformy sociálních médií za operace zpracování dat spuštěné při této návštěvě. Svá práva (informace, oprava, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost dat a stížnost) můžete v zásadě uplatnit jak vůči nám, tak také vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. vůči Facebooku).

Upozorňujeme, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování dat portálů sociálních médií. Naše možnosti do značné míry vychází z firemní politiky příslušného poskytovatele.

Doba ukládání údajů

Osobní údaje, které bezprostředně shromáždíme prostřednictvím přítomnosti na sociálních médiích náš systém vymaže, jakmile zanikne důvod pro jejich ukládání, pokud nás k vymazání vyzvete, pokud odvoláte svůj souhlas nebo pokud důvod pro jejich uchování zanikne. Uložené cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání údajů – nejsou dotčena.

Nemáme vliv na dobu uložení vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich prohlášení o ochraně údajů, viz níže).

Sociální sítě jednotlivě  

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook má certifikaci podle štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Svá nastavení pro reklamu můžete samostatně přizpůsobit ve svém uživatelském účtu. Za tímto účelem klikněte na následující odkaz a přihlaste se:https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 Podrobnosti jsou uvedeny v prohlášení o ochraně údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

XING 

Máme profil na XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn 

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn má certifikaci podle štítu EU-USA na ochranu soukromí. LinkedIn používá reklamní cookies. Pokud chcete deaktivovat reklamní cookies LinkedIn, použijte prosím následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   

X. Nástroje analýzy a reklama

Facebook Pixel

Naše webové stránky využívají pro měření konverzí pixel návštěvnických akcí od společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Lze tak sledovat chování návštěvníků našich stránek poté, co byli po kliknutí na některou facebookovou reklamu přesměrováni na webové stránky poskytovatele. Díky tomu lze vyhodnocovat účinnost facebookových reklam pro statistické účely a účely výzkumu trhu a optimalizovat reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro náš jakožto provozovatele těchto webových stránek anonymní, na jejich základě nemůžeme dělat závěry o identitě uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, takže je možné propojení s příslušným profilem uživatele a Facebook může údaje použít pro vlastní reklamní účely, a to v souladu se směrnicí pro využití údajů. To umožňuje Facebooku zapínání reklamních spotů na stránkách Facebooku i mimo Facebook. My jako provozovatelé stránek nemůžeme toto využití údajů ovlivnit.

Používání služby Facebook Pixel je realizováno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR . Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na efektivních marketingových opatřeních včetně sociálních médií.

V informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook naleznete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Remarketingovou funkci “Custom Audiences” můžete navíc deaktivovat v oblasti nastavení pro reklamní obsahy na stránce https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Za tímto účelem musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu služby Facebook na základě využívání deaktivovat na webových stránkách organizace European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

XI. Přizpůsobení těchto informací o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů příležitostně měníme, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům a pokrývaly všechny naše nabídky.

Zákonná práva na informace, opravy, blokování, vymazání a námitky nejsou takovou změnou dotčena.

Další informace pro naše zákazníky a dodavatele najdete na: Informace ke zpracování dat zákazníků a dodavatelů podle čl. 13 a 14 GDPR

Privacy Policy 

We Value Your Privacy

This website uses external tools and components to provide you the best experience on our website. You will find more detailed information in our privacy policy.

Privacy Policy.